« بازگشت

خلاقيت

خلاقيت

Creativity

خلاقيت
تعريف خلاقيت
يك فكر يا ايدة جديد كه تركيبي از ايده هاي قديمي است راخلاقيت گويند. داشتن توانايي ساخت ايده هاي نو به توانايي شما در تشخيص ارتباط بينموارد ظاهراً غير متجانس بستگي دارد.
خلاقيت يعني كنار هم قرار دادن افكار و ايده هايي كه تا قبل ازاين پنداشته مي شد به يكديگر ربطي ندارند. اين توانايي شماست كه افكار مختلف را بايكديگر تركيب كنيد و يك ايده نو كه مفيد هم هست بوجود آوريد.
آن گونه كه به نظر مي رسد ظاهراً مسئله اي وجود ندارد كهنتوانيد حل كنيد هدفي وجود ندارد كه نتوانيد به آن برسيد هيچ مانعي وجود كه نتوانيداز آن بگذريد اگر بدانيد چگونه از قدرت خلاقيت مغز خود استفاده كنيد تا هر مشكلي رامانند يك اشعه ليزر از زندگي خود جدا كنيد و دور بيندازيد
شما خلاق هستيد
خلاقيت به معني اختراع يك چيز كاملاً جديد نيست، بلكه بوجودآوردن يك سري ارتباطات همسو است. لازم نيست كه حتماً يك فرد خاص باشيد تا خلاقباشيد هر كسي مي تواند خلاق باشد. اين مهم نيست كه شما كي هستيد، مهم اين است كهچگونه عمل مي كنيد. تنها چيزي كه احتياج داريد اين است كه براي مشكل خود چندين راهحل پيدا كنيد نه اين كه خود را به اولين راه حلي كه به نظرتان مي رسد يا از همهساده تر است محدود كنيد. به خود اجازه بدهيد كه سر زنده كنجكاو و انعطاف پذيرباشيد
روانشناسان معتقدند كه خلق ايده در يك شخص به فعاليتهاي اوبستگي دارد و اين تفكر را تفكر همبسته مي نامند. اين وابستگي به صورت مداوم و خطينيست بلكه پرشي است. با بوجود آوردن ارتباط بين افكار و ايده هاي مختلف براي يكلحظه هم كه شده بايد نسبت به وضعيت موجود در خود شك و ترديد ايجاد كنيد. محدوديتبراي خلاقيت كشنده است كه به جاي اينكه به جواب برسد باعث خفه شدن نطفه تفكر خلاقمي شود. در پروسه يك تفكر خلاق همه مراحل ارزيابي ميزان ترديد، غلبه بر آن و بهادادن به آن براي خلق يك ايدة بزرگ بسيار مهم هستند.
يك پيش شرط مهم
همچنان كه به بررسي افراد خلاق مي پردازيد يك چيز مشترك در همهآنها خواهيد يافت و آن عشق به كاري است كه انجام مي دهند.
آموزش و پروراندن خلاقيت
يك خبر خوب اين است كه خلاقيت يك مهارت و استعداد است كه قابليادگيري و پروراندن است پس براي افزايش مهارت خود تمرين كنيد. با اين مهارت ميتوانيد رشد شخصي و حرفه اي خود را شتاب ببخشيد. با افزايش مهارت هاي فكري و انجامتمرين هاي لازم براي شكوفايي خلاقيت مي توانيد ارزش فعاليتهاي خود را چند برابركنيد و به سرعت كميت و كيفيت دستاورد هايتان افزايش مي يابد.
هر روز تمرين كنيد
اگر بخواهيد جام قهرماني تنيس را ببريد. هر چند وقت تمرين ميكنيد؟ ماهي يكبار؟ هفته اي يكبار؟ روزي يكبار؟
هر چند وقت يكبار بايد عضلات خلاقيت مغز خود را تمرين دهيد تاداراي قدرت خلاقيت بالايي باشيد؟ ماهي يكبار؟ هفته اي يكبار؟ يا هر روز؟
با يك ديدگاه متفاوت به قضايا بنگريد
هميشه يك ديدگاه متفاوت منجر به يك نوع آوري شده است. حال برايكارها و مسائل موجود مي خواهيد يك راه حل بهتر پيدا كنيد پس آنها را بازسازي كنيديعني اول كار يا حرفه يا مشكل خود را به اجزاي كوچكتر تقسيم كنيد و براي حل مشكل يايافتن راه بهتر براي انجام كار از يك راه متفاوت اين اجزا را كنار همبچينيد.
بدنبال سئوالات جستجوگر باشيد
براي خلاق بودن يك ذهن كنجكاو نياز داريد بدون تعداد زياديسئوالات چرا؟ و چه مي شد اگر؟ نمي توانيد يك ديد خلاق بوجود آوريد. براي بوجودآوردن چنين ديدي كه اكثر افراد در همين زمينه دجار مشكل هستند مطمئن شويد كه علاوهبر طاهر هر چيزي به زير پوسته و ماهيت آن هم نگاهي داشته باشيد هيچ كاري را برايامتياز گرفتن و مورد توجه قرار گرفتن انجام ندهيد. سعي كنيد به دنيا با چشمهايكنجكاو تري بنگريد. سعي كنيد نظرياتي پويا ارائه دهيد و به آنها اكتفا نكنيد سعيكنيد هر چيز مهمي را از خود بپرسيد چرا؟ و ببينيد چه اتفاقي مي افتاد اگر اينچنينمي شد؟

برگرفته از سايت وزارت علوم - http://msrt.ir/sites/Productivity/DocLib10/Creativity.aspx


كتابخانه

مديريت استرا تژيك منابع انساني (راهنماي عمل) 5486

سيزده اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آنها5487

استراتژي اثربخش5488

هيچ چيز نمي تواند ناراحتم كند، آره هيچ چيز5492

 چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم5490

تنها بي پروايان پايدارند5491

تحول در فرهنگ ديجيتالي فردا 5489

مديران كهنه كار5493

 از خوب به عالي 5494

جهاني شدن؛ بخت با شجاعان يار است5495

پنج دشمن كار تيمي5496

پنجمين فرمان خلق سازمان يادگيرنده5497

باباي دارا،‌ باباي ندار5498

مستند سازي تجربيات مديران از ديدگاه مديريت دانش5499

راهكارهاي ارتقاي بهره وري در كشور؛ يافته هايي از 35 پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي؛ بين سالهاي 1371-1386   5500

گزارش تطبيقي وضعيت بهره وري نيروي كار كشور ايران با برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي در مقاطع مختلف زماني 1980-2006    5501

 خلاصه كتاب رهبري تحول5502

سياستگذاري اشتغال ايران 5508

انگيزش و تشويق 5509

وقت چيست و چگونه تلف مي شود؟ 5510

بنيانگذار روش lss   كد 5511

رمز پیروزی مردان بزرگ 5503

ناجی شرکت نیسان 5504

سرپرستی سازمان 5505

کتاب صوتی تکنولوژی فکر 5506

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات 5507

اصول واژه گزيني

دستور خط فارسي5512

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش اول5533

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش دوم5534

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش سوم5535

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش چهارم5536

كتاب صوتي مدير يك دقيقه اي بخش پنجم5537

كتاب صوتي راز 5538

روش APA كد5516

هفت عادت مردان موثر 5517

راهكارهاي باباي دارا  5518

مديريت استراتژيك 5519

مديريت استراتژيك منابع انساني 5520

مباني مديريت صنعتي  5521

اصول بازاريابي  5522

بازاريابي و مديريت بازار 5523

مباني مديريت رفتار سازماني 5526

اصول مديريت 5527

ثروتمند ترين مرد بابل 5528

روش نگارش مقاله علمي پژوهشي  5529

كسب و كار به روش بيل گيتز  5530

مديريت نگرش 5531
Best Practices' in Business Incubation