فرم ارائه طرح پیشنهادی:

 

پیشنهاد دهندگان لازم است طرح خود را در قالب مورد قبول پارک علم و فناوری یزد (لینک زیر) تهيه نمايند.  

 

Proposal-Template