دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

تاریخ برگزاری:

30 و 31 فروردین 1396

سایت:

http://imconference.ir/

پوستر کنفرانس:

 

 

 

 

 

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تاریخ برگزاری:

17و 18 آذر 1395

سایت:

http://conference.iramot.ir/

پوستر کنفرانس:

 

 

 

 

 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (بخش علمی پژوهشی)

تاریخ برگزاری:

۶ تا ۸ دی ماه 1395

سایت:

http://www.irimc.com/

پوستر کنفرانس:

 

 

 

 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تاریخ برگزاری:

 5 - 4 اسفند 1395   

سایت:

http://iiec2017.com/fa/poster.php

 

 

 

 

 

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تاریخ برگزاری:

چهارشنبه 22 دي ماه 1395

سایت:

http://www.kmiran.com/fa/

پوستر کنفرانس: