اطلاعات تماس

 

آدرس: یزد- خیابان شهید مطهری - مرکز فناوری اقبال

 

تلفن مستقیم: 03537260126 - 03537260114 

 

designandplanning.ystp@gmail.com   :E-mail

 

شماره فکس:  7256128