نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا در مرکز رشد مالکیت معنوی طرحها حفظ میشود؟

آیا در مرکز رشد مالکیت معنوی طرحها حفظ میشود؟

پارک علم و فناوری متعهد است پس از بازپرداخت کل اعتبارات اعطایی (تحقیقاتی خدماتی) و تسویه حساب واحد فناوری، مالکیت فکری و نتایج حاصله از تحقیقات را عیناً به واحد فناوری واگذار نماید.