نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا شرکت مستقر در یک مرکز رشد حسب ضرورت می‌تواند به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟

آیا شرکت مستقر در یک مرکز رشد حسب ضرورت می‌تواند به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟

یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد با توجه به الزام در انجام تعهدات حقوقی قراردادهای منعقده با مرکزرشد فقط در صورت تسویه حساب می‌تواند درخواست پذیرش خود را به مرکز رشد دیگر ارائه نماید.