نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا یک شرکت می‌تواند همزمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟

آیا یک شرکت می‌تواند همزمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟
در شرایط فعلی با توجه به محدودیت امکانات، یک شرکت مجاز به استقرار در یک مرکز رشد است.