نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایده هایی که در مرکز رشد فناوری پذیرفته می‌شوند باید دارای په ویژگیهایی باشند؟

ایده هایی که در مرکز رشد فناوری پذیرفته می‌شوند باید دارای په ویژگیهایی باشند؟
مرکز رشد از ایده‌هایی حمایت می‌کند که مبتنی برفناوری باشند و ضمن داشتن توجیه اقتصادی از پتانسیل بازار مناسبی نیز برخوردار باشند.