نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در راستاي چابك سازي، متناسب سازي، انعطاف پذيري و منطقي كردن اندازه دولت