نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه استراتژیک

برنامه های استراتژیک:

 

*     مطالعه و تدوین برنامه ايجاد دبيرخانه جایزه ملي شرکت هاي دانش بنيان و فناور (به همراه پیوست درآمدی) 

*     مطالعه و تدوین برنامه ايجاد مرکز ملي بهينه کاوي شرکت هاي دانش بنيان  و فناور کشور در پارک (به همراه پیوست درآمدی)

*     طراحي و استقرار نظام جامع مديريت دانش       

*    توسعه دفتر هماهنگی مراکز رشد به دفتر هماهنگی و توسعه مراکز رشد و TRDC

*     پیگیری ایجاد/ساماندهی واحد مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری     

*     تدوين نظام ارزشگذاري شرکت هاي دانش بنيان و فناور     

*     بررسی و اصلاح ساختار متناسب با تغییرات پیشنهاد شده