نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري پنجمين نشست شوراي پارك


پنجمين نشست شوراي پارك با هدف بررسي برنامه سوم توسعه در تاريخ دوازدهم شهريور 94 برگزار گرديد. در اين جلسه شركت مجري طرح به ارائه نتايج فاز يك اين پروژه پرداخت و پيرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شايان ذكر است پايان امسال زمان اجراي برنامه دوم توسعه پارك اتمام مي يابد و پارك در تدارك تدوين و تنظيم سومين برنامه مي باشد.