نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریف فاکتور های تحلیل swot

تعریف فاکتور های تحلیل swot

نقاط قوت:

 عاملي به عنوان قوت تلقي مي شود كه مزيت رقابتي يا مهارت (شايستگي ) متمايزي براي سازمان باشد.

نقاط ضعف:

 کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی است که رقابت پذیری سازمان را کاهش می دهد

فرصت:

 وجود زمينه يا شانس مطلوب در محيط بيروني سازمان برا اينام كاري يا تحقق چيزي است كه سازمان از طريق بهره برداري از آن مي تواند به نتايج يا عوايد قابل توجهي در جهت تحقق احسن رسالت و چشم انداز خود دست يابد.

تهدید:

 تهديد برآيند وضعيتي است كه عوامل محيطي بر خلاف خواسته ما و خارج از كنترل عمل مي كنند و از اين حيث روند امور مطلوب ما نيست و احتمال آشفتگي خطر يا زيان براي ما وجود دارد.

بر اين اساس :

 هر عنصر يا وضعيتي كه موجوديت منافع يا ارزش هاي حياتي ما را به خطر اندازد تهديد محسوب مي گردد

نکته:

نقاط ضعف و قوت مربوط به عوامل داخلی است اما فرصتها و تهدید ها به عوامل بیرونی ربط دارند