نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلســـه شوراي سياستگذاري برگزار شد

جلسه شوراي سياستگذاري پارك با حضور هيئت محترم رئيسه و كليه مديران ستادي پارك در تاريخ 93/4/14  از ساعت 9 الي 11 برگزار گرديد. در اين جلسه گزارش مبسوطي از برگزاري هيات اجرايي منطقه 4 در پارك علم و فناوري يزد، فعاليتهاي پارك در حوزه عمراني و تامين فضاي فيزيكي، آخرين وضعيت مراكز رشد و نشستهاي تخصصي برگزار شده در يك يك ماه گذشته ارائه گرديد و پيرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.