نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد چیست؟

شرایط پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد چیست؟
داشتن ایده کاری دانش محور بادر نظر گرفتن جنبه های اقتصادی آن
ارائه برنامه کاری
داشتن نیروهای تخصصی با زمینه فعالیت واحد فناور

      داشتن شخصیت حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشد و دارابودن آمادگی ثبت یک شرکت یا موسسه برای مستقر شدگان در دوره رشد مقدماتی