نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز رشد چه خدماتی به واحدهای فناور ارائه می دهد؟

مرکز رشد چه خدماتی به واحدهای فناور ارائه می دهد؟
خدمات استقرار و اداری
خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
خدمات حقوقی، اداری، پروژه یابی و بازاریابی
آموزش های تخصصی و مشاوره
حمایتهای قانونی و مالی
تسهیل در ایجاد ارتباط با مجمع دانشگاهی، صنایع، سازمانهای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، مجامع بین المللی
تسهیل در امور ثبت اختراع و ابداع در سطح کشور و بین الملل
استفاده از نام و نشان پارک در امور اطلاع رسانی
معرفی واحد فناور بعنوان یک عضو مستقر در مرکز و استفاده از امور اطلاع رسانی