نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفي واحد طرح و برنامه


قبل از تعريف هر واحد بايستي سازمان مربوطه را به عنوان سيستم كلي در برگيرنده آن تعريف كرد و سپس واحدهاي آن سازمان در ذيل آن، تعريف گردند. بنابراين قبل از معرفي واحد طرح و برنامه به تعريف مختصري از پارك علم و فناوري مي پردازيم.

پارک علم و فناوری سیستمی کَشنده است که نخبگان، صاحبان ایده، کارآفرینان و فناوران را حمایت مي كند تا با ایجاد موسسات دانش و فناور بنیان به تجاری سازی ایده ها و فناوری های سطح بالا (High-Tech) پرداخته و سبب توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی در سطح منطقه ایی و ملی شوند. به زمان کَشندگی پارک دوره رشد (Incubator) اتلاق می شود. در پارک موسسات بعد از گذران دوره رشد، به شرکت هایی تنومند و با ثبات تبدیل مي شوند که از این به بعد آنها کَشنده پارک می باشند. این دوره را دوره چندمستاجره گویند. شکل زیر نمایی از سیستم کَشنده پارک علم و فناوری را نشان می دهد.

 

پارک علم و فناوری به مثابه سیستمی کَشنده