نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه نظارت مرکز بر روی شرکتهای مستقر چگونه است؟

نحوه نظارت مرکز بر روی شرکتهای مستقر چگونه است؟

نظارت بر روند پیشرفت کار واحدهای فناور، مستقر به صورت مستمر و توسط کمیته نظارت و ارزیابی انجام می‌پذیرد. واحدها بر اساس برنامه‌کاری کوتاه مدت یا میان مدت خود منطبق با طرح تجاری مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.