نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پارک علم و فناوری چه وظایفی بر عهده دارد؟

پارک علم و فناوری چه وظایفی بر عهده دارد؟
کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات، منابع دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی‌های واحدهای فناوری
کمک در جهت دهی مراکز علمی به سوی تحقیق در زمینه‌های تقاضا محور
ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
فراهم نمودن امکانات برای فعالیت واحدهای تحقق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک
حمایت از حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت‌های بومی
تسهیل نمودن فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی
تشویق انجام پژوهش‌های با اهداف توسعه محصولات و فرآیندها و به منظور دستیابی به فناوری  
کمک به ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری به منظور توسعه منطقه‌ای