نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پارک علم و فناوری چیست؟

پارک علم و فناوری چیست؟

سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسه‌های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این هدف، پارک جریان دانش و فناوری را در میان موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شرکت‌های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و با مدیریت خود رشد شرکت‌های متکی برنوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند.