نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمين جلسه كميته علمي پژوهشي پارك برگزار شد


چهارمين جلسه كميته علمي پژوهشي پارك جهت راهبري پروژه احصاء و بهبود فرآيندهاي پارك، در روز شنبه مورخ 94/09/14 برگزار شد و فاز يك طرح احصاء و بهبود فرآيندهاي پارك ارائه و مورد ارزيابي قرار گرفت. شايان ذكر است نظر به اهميت بهبود فرآيندهاي جاري پارك از چندي قبل موضوع احصاء و بهبود فرآيندهاي پارك در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر فاز نخست آن اتمام يافته است.