نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک مرکز رشد باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

یک مرکز رشد باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
دارای ارتباط علمی با مجامع تخصصی
مستقر در یک پارک علمی و فناوری یا نزدیک به سایر مراکز علم و فناوری
دارای فضاهای انعطاف‌پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره
دارای حوزه ستاد کوچک و مدیریت با تجربه
دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا